Lux Aeterna
HER DOCS FF od 15 lat Napisy Dolby Digital

Sztuka: zestaw prac wideo 2 (Art: set of video artworks 2)

Czas trwania:

71 min.

Wersja językowa:

napisy: polskie + angielskie

Kraj produkcji:

różne

Gatunek:

krótki metraż

Ocena: (średnia ocena: 10.0)

Kup bilet / Rezerwuj

Opis filmu

SZTUKA / ART

Silne siostry powiedziały braciom | Liliana Zeic (dawniej Liliana Piskorska)
Polska / 2019 / 30 min.

Poetycki manifest, odwołujący się do innych lesbijskich i queerowych deklaracji – grupy Radicallesbians (The Woman Identified Woman, 1970), The Lesbian Avengers (Dyke Manifesto, 1992), Queer Nation (The Queer Nation Manifesto, 1990). Przetłumaczone i zmodyfikowane przez artystkę tworzą kolaż zanurzający artykułowane w nim doświadczenia we współczesnej polskiej rzeczywistości. Pokazując, jak działa heteroseksualny przywilej, artystka zachęca do przemyślenia własnego usytuowania w świecie dominacji patriarchalnych i heteroseksualnych norm. Stworzona przez nią praca stanowi ponadto wezwanie do współodczuwania, solidarności i uważności na inne osoby. Praca powstała we współpracy z Miejską Galerią Arsenał w Poznaniu.

Liliana Zeic (dawniej Liliana Piskorska)
Artystka wizualna, doktora sztuk pięknych. W swojej twórczości czerpie z perspektywy feministyczno-queerowej, by tworzyć m.in. instalacje, obiekty, wideo, fotografie i teksty. Finalistka Forecast Forum w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie w 2017 roku. Laureatka Nagrody Publiczności w konkursie Spojrzenia 2019: Nagroda Deutsche Bank. Laureatka OP YOUNG 2020, w tym samym roku nominowana do nagrody WARTO. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych (m.in. Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Współczesnego Wrocław, Galerii Miejskiej Arsenał).

Maria | Iwona Ogrodzka
Polska / 2019 / 22 min.
polska premiera

Co tak naprawdę znaczy dbanie o rodzinę? I kiedy jest odpowiedni moment na wszczęcie rewolucji? Czy można podejmować takie ryzyko, kiedy jest się kobietą, matką, chłopką? „Maria” to efekt rocznej pracy dokumentującej życie mieszkanek rodzinnej wioski Iwony Ogrodzkiej. Zebrane materiały: nagrania, rozmowy i notatki posłużyły do stworzenia biografii „Marii”, fikcyjnej bohaterki, która przeczuwając nadchodzące zagrożenie, przyłącza się do powstania. Zawieszona w nieokreślonym miejscu i czasie opowieść to próba uzupełnienia historii Łukowicy o biografię kobiety, która sprzeciwia się panującemu w jej najbliższym otoczeniu konformizmowi, decyduje się na walkę o lepszą przyszłość i w imię tej walki, opuszcza swoje dzieci. Praca powstała dzięki wsparciu MKDNiS.

Iwona Ogrodzka
Iwona Ogrodzka urodziła się w 1991 roku. Mieszka i pracuje we Wrocławiu, gdzie ukończyła Akademię Sztuk Pięknych. W roku akademickim 2013/14 przebywała na stypendium na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Zajmuje się sztuką nowych mediów, instalacją i malarstwem. Obecnie jest doktorantką oraz pracuje jako kuratorka w Galerii MD_S we Wrocławiu. Jest współzałożycielką i członkinią kolektywu artystycznego Wykwitex. Od 2019 roku jest członkinią inicjatywy WHY QUIT.

Ogród | Agnieszka Polska
Polska / 2010 / 11 min.

Narratorem filmu jest artysta, który emigrując z Polski do Szwecji pozostawił w kraju wszystkie swoje szkice, a w nowej ojczyźnie zajął się uprawą ogrodu. Przywołana przez Agnieszkę Polską historia przypomina biografię Pawła Freislera, artysty aktywnego w latach 60. i 70. w środowisku neoawangardy, który w 1976 roku wyjechał do Skandynawii i zniknął z polskiej sceny artystycznej. Polska odbywa hipotetyczną wizytę w szwedzkim ogrodzie Freislera i pokazuje, jak znany ze snucia opowieści wokół własnych performansów artysta mógłby zbudować narrację dotyczącą swojego zniknięcia.

Agnieszka Polska
Agnieszka Polska jest artystką wizualną, która korzysta z mediów komputerowych, aby zastanowić się nad indywidualną jednostką i jej odpowiedzialnością społeczną. Próbuje przekształcić niejednoznaczność etyczną naszych czasów w halucynacyjne filmy i instalacje. Polska prezentowała swoje prace w wielu miejscach na świecie, w tym w New Museum i MoMA w Nowym Jorku, Centre Pompidou i Palais de Tokyo w Paryżu, Tate Modern w Londynie, Hirshhorn Museum w Waszyngtonie, Hamburger Bahnhof w Berlinie. Brała również udział w 57. Biennale w Wenecji, 11. Biennale w Gwangju, 19. Biennale w Sydney i 13. Biennale w Stambule. W 2018 roku otrzymała prestiżową, niemiecką nagrodę Nationalgalerie. W 2021 roku jej indywidualna wystawa była prezentowana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Formy przetrwania | Diana Lelonek
Polska / 2020 / 8 min.

„Formy przetrwania” zostały zainspirowane licznymi mejlami, które artystka dostaje od różnych instytucji, festiwali i biennale na temat odwołanych z powodu pandemii wystaw. Zdjęcia do filmu powstały w trakcie Flow – znaczy przepływ oraz rezydencji w Galerii Arsenał w Białymstoku.
Praca powstała jako część cyklu „mikrozamówienia” realizowanego przez Jasną 10: Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Diana Lelonek
Urodzona w 1988 roku w Katowicach. Diana Leonek to polska artystka wizualna, działająca na przecięciu sztuki, aktywizmu i nauki, zajmująca się relacjami międzygatunkowymi. Jej projekty to krytyczna odpowiedź na procesy nadprodukcji, niepohamowanego wzrostu i degradacji środowiska. Jako medium używa fotografii, wideo, dźwięków, obiektów znalezionych, jak również mchów, pleśni i bakterii.

***

Strong sisters told the brothers | Liliana Zeic (formerly Liliana Piskorska)
Poland / 2019 / 30’

A poetic manifesto evoking other lesbian and queer statements, by Radicallesbians (The Woman Identified Woman, 1970), The Lesbian Avengers (Dyke Manifesto, 1992) and Queer Nation (The Queer Nation Manifesto, 1990). Translated and modified by the artist, they create a collage immersing the experiences articulated in it in the contemporary Polish reality. Showing how the heterosexual privilege works, the artist encourages us to reflect on our own position in the world of patriarchal domination and heterosexual standards. The work is also a call for compassion, solidarity and attention to others. “Strong sisters told the brothers” was created in cooperation with the Municipal Gallery Arsenał.

Liliana Zeic (formerly Liliana Piskorska)
Visual artist, doctor of fine arts. In her artistic work, she analyses social issues from the feminist-queer perspective to create, among others, installations, objects, videos, photos and texts. She is the finalist of Forecast Forum in Haus der Kulturen der Welt in Berlin in 2017 and the winner of the Audience Award in the contest Views 2019: Deutsche Bank Award. Her works are part of private and public collections (i.a. Zachęta National Gallery of Art, Wroclaw Contemporary Museum, Municipal Gallery Arsenał / Galeria Miejska Arsenał).

Maria | Iwona Ogrodzka
Poland / 2019 / 22’
Polish premiere

What does caring for a family mean? And when is the right time to start a revolution? Is it responsible to take such a risk when you are a woman, a mother, a peasant? “Maria” is the result of one year’s work documenting the lives of the inhabitants of Iwona Ogrodzka’s home village. Collected materials: recordings, conversations, and notes were used to create a biography of Maria, a fictional heroine who, sensing the impending threat, joins the uprising. The story suspended in an unspecified place and time is an attempt to supplement the history of Łukowica with a biography of a peasant who opposes the conformism in her immediate environment, decides to fight for a better future and in the name of this fight, leaves her children. “Maria” was produced with support from the Ministry of Culture, National Heritage and Sport of the Republic of Poland.

Iwona Ogrodzka
Iwona Ogrodzka was born in 1991. She lives and works in Wroclaw, Poland. She graduated from the Academy of Fine Arts in Wroclaw, Poland. In the academic year of 2013/14, she was on a scholarship at the Academy of Fine Arts in Vilnius. She’s also a PhD candidate at the Doctoral School of the Academy of Fine Arts in Wroclaw. She works in the field of new media art, installation, and painting. As of now, she works as the curator at the MD_S Gallery in Wroclaw. She is also a co-founder and a member of an art collective Wykwitex. Since 2019, she’s been a member of the WHY QUIT initiative.

The Garden | Agnieszka Polska
Poland / 2010 / 11’

The narrator of the film is an artist who emigrated from Poland to Sweden, left all his sketches in the country, and took up gardening in his new homeland. The story recalled by Agnieszka Polska resembles the biography of Paweł Freisler, an artist active in the 1960s and 1970s in the neo-avant-garde environment, who left for Scandinavia in 1976 and disappeared from the Polish art scene. Polska pays a hypothetical visit to Freisler's Swedish garden and shows how an artist, known for storytelling around his own performances, could build a narrative about his disappearance.

Agnieszka Polska
Agnieszka Polska is a visual artist who uses computer-generated media to reflect on an individual and their social responsibility. She's attempting to render the ethical ambiguity of our time into hallucinatory films and installations. Polska has presented her works in international venues, including the New Museum and the MoMA in New York, Centre Pompidou and Palais de Tokyo in Paris, Tate Modern in London, Hirshhorn Museum in Washington, DC, Hamburger Bahnhof, Berlin. She also took part in the 57th Venice Biennale, 11th Gwangju Biennale, 19th Biennale of Sydney and 13th Istanbul Biennial. In 2018 she was awarded German Preis der Nationalgalerie. In 2021 her monographic exhibition was presented in the Museum of Modern Art in Warsaw.

Forms of Survival | Diana Lelonek
Poland / 2020 / 8’

“Forms of Survival” were inspired by the numerous e-mails the artist receives from various institutions, festivals and biennials about exhibitions canceled due to the pandemic. Filming took place during Flow – znaczy przepływ and the residence at the Arsenał Gallery in Białystok.
The work was created as part of the “mikrozamówienia” series carried out by Jasna 10: Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej as part of the "Centrum Jasna" program financed by the City of Warsaw.

Diana Lelonek
Born in 1988, in Katowice, Poland. Diana Lelonek is a Polish visual artist working at the intersection of art, activism and science, exploring interspecies relations. Her projects are a critical response to the processes of overproduction, unrestrained growth and environmental degradation. As a medium, she uses photography, video, sound, found objects, as well as moss, mould and bacteria.

Zdjęcia