Poufne lekcje perskiego
HER DOCS FF od 15 lat Napisy Dolby Digital

Sztuka: zestaw prac wideo 1 (Art: set of video artworks 1)

Czas trwania:

60 min.

Wersja językowa:

napisy: polskie + angielskie

Kraj produkcji:

różne

Gatunek:

krótki metraż

Ocena: (średnia ocena: 10.0)

Opis filmu

SZTUKA / ART

Kurz | Karolina Breguła
Tajwan / 2019 / 22 min.

„Kurz” to opowieść o dwóch kobietach mieszkających w budynku przeznaczonym do wyburzenia. Bohaterki czekają na eksmisję obserwując przez okno pracę buldożerów. Film został zrealizowany w podlegającym rozbiórce budynku w centrum Tajpej w Tajwanie, we współpracy z Ai-Yun Huang i Xiang-Ping Zhou, mieszkankami podtajpejskiego Daguan protestującymi przeciwko planowanemu wyburzeniu ich dzielnicy.

Karolina Breguła
Urodzona w 1979 roku w Katowicach. Artystka wizualna i akademiczka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej Łodzi. Tworzy filmy, fotografie, instalacje i akcje artystyczne w przestrzeni miejskiej, których tematem jest przede wszystkim wpływ sztuki na rzeczywistość społeczną i polityczną. Jej prace były pokazywane w wielu miejscach na świecie, między innymi na Biennale Sztuki w Wenecji i Singapurze.

Engadyna (podróżniczka) | Agnieszka Mastalerz
Polska / 2021 / 6 min.
polska premiera

Kiedy nagrywam to wideo, mam 30 lat. Spędzam kilka letnich tygodni w alpejskiej dolinie Engadyna, nad rzeką Inn. Początek podróży przebiega w towarzystwie mojej mamy, która zaproponowała współdzielenie ze mną dwudniowej drogi z Warszawy. Zgodnie z naszym założeniem, po kilku dniach odwożę mamę na lotnisko w Zurychu - razem pokonujemy jeszcze otwartą w sezonie przełęcz Flüela, a do miejscowości Susch, gdzie czasowo przebywam i pracuję, wracam sama. (Agnieszka Mastalerz)

Agnieszka Mastalerz
Absolwentka Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2018), była studentką Candice Breitz i Eli Cortiñas w Hochschule für Bildende Künste w Brunszwiku (2020) oraz Adama Broomberga i Olivera Chanarina w HFBK w Hamburgu (2017/18). W swojej praktyce skupia się na mechanizmach kontroli oraz procesach wpływających na jednostkę i wyzyskujących ją. Posługuje się poetyckim językiem wizualnym i za pomocą fotografii, wideo i instalacji analizuje reguły — w intymnych relacjach, strukturach społecznych, firmach oraz w stosunku do natury. Jej prace pokazywane były m.in. w MAXXI w Rzymie (2021), galerii Wschód w Warszawie (2020), Fundacji Rodziny Staraków w Warszawie (2019), Deichtorhallen w Hamburgu, Fondation Hippocrène w Paryżu (2018), Muzeum nad Wisłą — Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2017, laureatka konkursu Artystyczna Podróż Hestii). Odbyła rezydencje w Muzeum Susch, European Investment Bank Institute w Luksemburgu (2021) i galerii Futura w Pradze (2020).

Rok bez lata | Gosia Trajkowska, Agata Lech
Polska / 2020 / 10 min.

„Rok bez lata” to poetycka opowieść o wybuchu wulkanu Tambora w 1815 roku i konsekwencjach, które ten wybuch wywołał na całym świecie. Estetyzujemy globalną katastrofę, prawdziwe zjawisko klimatyczne przejmująco nazywane „rokiem bez lata”. Próbujemy w ten sposób poradzić sobie z lękiem, który towarzyszy nam od dawna: lękiem przed końcem świata. To wizualne słuchowisko jest naszym wspólnym snem, miejscem, w którym spotkały się nasze myśli podczas samotnych powrotów do domu autobusem. To słuchowisko ułożyło się z resztek okruszków, które niechcący spadły nam na beton, które oświetlone słońcem wyglądały jak kosmiczne drobiny.

Gosia Trajkowska
Gosia Trajkowska jest performerką, artystką wizualną, autorką tekstów i reżyserką. Najchętniej pracuje w duetach Wraz z Verą Popovą wyreżyserowała spektakle „KRYM”, „Pink Bitterness. Księżniczki”, „Kolacja” oraz trzyodcinkowy podcast „Beethoven Was a Lesbian”. Wraz z Agatą Lech wyreżyserowała i stworzyła dwa filmy poetyckie: „Rok bez lata” oraz „Ballada dla balkonów”. Absolwentka sztuki mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Agata Lech
Agata Lech to artystka audiowizualna, muzyczka, reżyserka. Urodzona w 1997 roku w Szczecinie, absolwentka studiów drugiego stopnia Wydziału Sztuki Nowych Mediów na Akademii Sztuki w Szczecinie. W swoich pracach filmowych, malarskich i czy dźwiękowych kreuje poetycką narrację w celu tworzenia wyimaginowanych światów. Agata komponuje i produkuje eksperymentalną muzykę elektroniczną.

Z wody | ZAKOLE
Polska / 2021 /  22 min.

Film to skupiona na mikro-obserwacjach opowieść o Zakolu Wawerskim – rozległym podmokłym terenie położonym niemal w sercu Warszawy. Wchodząc tu, mimo słyszalnego w tle dźwięku miasta, zgadzamy się na inne reguły, które wyznacza otaczające nas środowisko. Woda, powietrze, ciągła transformacja, zależność od siebie nawzajem, rozkład a także rozmaite mechanizmy obronne determinują życie na mokradle i wokół niego. Stałymi bywalcami i mieszkańcami tego terenu są różne istoty – bobry, ptaki, ważki, ślimaki, ols, trzciny i trawy, a także ludzie. Ci ostatni są tam jednak najmniej u siebie – ciągle coś im przeszkadza, obsiada, łaskocze, gryzie. Wykonują serię dziwnych, rytualnych gestów, próbując uchronić się przed najbardziej zaciętymi obrońcami mokrego krajobrazu.

Dźwięki do wciągającej, bagnistej podróży stworzył Zaumne (Mateusz Olszewski).

ZAKOLE to projekt zakorzeniony na mokradle położonym nieopodal serca Warszawy.
Zakole Wawerskie obejmuje zarówno malownicze, w większości niedostępne bagno, jak i rozległe łąki. Obszar ten zamieszkany jest przez różne istoty – bobry, ptaki, żaby, komary, olsy, trzciny i trawy, a także przez ludzi. Celem ZAKOLA jest poznanie Zakola Wawerskiego
wraz z jego mieszkańcami i bywalcami, a także rozpoznanie i zmapowanie jego różnych znaczeń. Osoby zaangażowane w ZAKOLE poszukują sposobów opowiadania i doświadczania tego typu terenów oraz przybliżania perspektywy współtworzących je istot. Zależy im na podkreśleniu wagi istnienia podobnych miejsc w miastach, przede wszystkim ze względów przyrodniczych i klimatycznych, zwracając przy tym uwagę na złożoność relacji i interesów powiązanych z nimi aktorów. ZAKOLE jest projektem otwartym – opierającym się na szerokich sojuszach i współpracy z aktor(k)ami zainteresowanymi przyszłością Zakola Wawerskiego oraz wypracowywaniem wokół niego nowego języka i narzędzi poznawczych. ZAKOLE jest realizowane w ramach unijnego projektu MediaActivism prowadzonego w Polsce przez Krytykę Polityczną.
Osoby: Zuzia Derlacz, Krysia Jędrzejewska-Szmek, Ola Knychalska, Olga Roszkowska, Pola Salicka.

***

Dust | Karolina Breguła
Taiwan / 2019 / 22 min.

“Dust” is a story about two women living in an old district earmarked for demolition. Since their building is due to be demolished soon, all the neighbours have already left. Yet, the women decide to stay in their flat. The protagonists spend time in the abandoned multi-storey building and observe through the window bulldozers working around. The film was shot in a demolished building in Taipei, Taiwan, in collaboration with Ai-Yun Huang and Xiang-Ping Zhou, who are residents of Daguan, the town nearby Taipei, protesting against the planned demolition of their neighborhood.

Karolina Breguła
Born 1979 in Katowice, Poland. Visual artist and academic, graduate of the National Film School in Lodz. She creates films, photographs, installations and artistic actions in the urban space, which are mainly focused on the influence of art on social and political reality. Her works have been shown in many places around the world, including the Venice Biennale, as well as in Singapore.

Engadin (a wanderer) | Agnieszka Mastalerz
Switzerland, Poland / 2021 / 6’
Polish premiere

At the time of recording this video, I am 30 years old. I am spending a few summer weeks in the Alpine valley of the Engadine, by the river Inn. The beginnings of the trip unfold in the company of my mother, who has offered to share the two-day journey from Warsaw with me. According to our plan, after a few days I take my mother to the airport in Zurich - together still, we cross the Flüela Pass, open for the season, and I return to Susch, where I temporarily stay and work, on my own. (Agnieszka Mastalerz)

A year without summer | Gosia Trajkowska, Agata Lech
Poland / 2020 / 10’

“A year without summer” is a poetic tale about the eruption of the Tambora volcano in 1815 and the consequences it caused around the world. The film aesthetizes the global catastrophe of the so-called "year without summer" to deal with the fear that has accompanied us for a long time: the fear of the end of the world. This play is a dreamlike delirium, our shared dream, the place where our thoughts met during the lonely return home by bus, this play composed of the crumbs that accidentally fell onto the concrete. When lit by the sun, they looked like cosmic particles.

Of water | ZAKOLE
Poland / 2021 / 22 min.

The film focuses on micro-observations, telling the story of Zakole Wawerskie - a vast wetland located almost in the heart of Warsaw. When entering this space, although we can still hear the sounds of the city in the background, we agree to follow another set of rules established by the surrounding environment. Water, air, constant transformation, dependence on one another, decomposition and varied defensive mechanisms determine life in the swamp and around it. The area is inhabited and visited by different beings - beavers, birds, dragonflies, alder, reed and grass. As well as humans - although they fell the least at home there. Something constantly irritates them, something crowds, tickles and bites. They perform a series of weird, ritualistic gestures, trying to save themselves from the fiercest defenders of the wet landscape.

The sounds of the immersive, swamp journey were created by Zaumne (Mateusz Olszewski).

ZAKOLE aims to find new ways of talking about and experiencing places such as Zakole Wawerskie and to present the perspective of creatures inhabiting and co-creating these areas in a close up. We wish to emphasize the importance of such places in cities, especially for natural and climatic reasons, but also take into account the complexity of relations and interests of various actors connected to these areas. We will be looking for answers to these questions in the following months during our experimental tours with a group of artists and biologists as an exercise in mindfulness and empathy towards non-human beings. Activities under the ZAKOLE project are a chance to generate and exchange various kinds of knowledge, including historical and scientific expertise, as well as the personal one, embodied and based on sensory experience. ZAKOLE is part of the EU MediaActivism project that is managed in Poland by Krytyka Polityczna. Participants: Zuzia Derlacz, Krysia Jędrzejewska-Szmek, Ola Knychalska, Olga Roszkowska, Pola Salicka.

Zdjęcia