U!FF
HER DOCS FF od 15 lat Napisy Dolby Digital

Inna Europa (Another Europe)

Scenariusz:

Sangam Sharma

Reżyseria:

Sangam Sharma

Czas trwania:

55 min.

Wersja językowa:

niemiecki | napisy: polskie + angielskie

Kraj produkcji:

Austria

Rok produkcji:

2020

Gatunek:

dokument

Ocena: (średnia ocena: 10.0)

Opis filmu

STAJĄC SIĘ SOBĄ / BECOMING ONESELF
DZIENNIKI Z PODRÓŻY / TRAVELOGUES

polska premiera

Esej filmowy o alienacji i byciu pomiędzy, w ciągłym ruchu, w podróży, stanie ciągłego przemieszczenia i dystansu jako domu. Narratorka (Kathi Hofer) towarzyszy reżyserce w jej podróży przez Europę i własną pamięć, spoglądając przez okna pociągów i pokłady statków. Lato i zima. Wiedeń – Wrocław – Warszawa. Fascynacja Morzem Bałtyckim. Kłajpeda – Kilonia. Antwerpia (ale tylko w myślach). Bristol. Miejsca odległe – niekoniecznie geograficznie. Narratorka przekracza granice i miesza języki – przechodząc z angielskiego na niemiecki lub z niemieckiego na polski czasami w obrębie jednego zdania. Akompaniuje jej wytrwała ścieżka dźwiękowa holenderskiego muzyka Machinfabrieka, która z jednej strony pogłębia poczucie izolacji, ale z drugiej – kołysze i oswaja.

Wybrane festiwale i nagrody: Transition Film Festival, International Queer and Migrant Film Festival, TLVFest

Sangam Sharma
Urodzona w 1978 r. w Wiedniu niezależna artystka i eksperymentalna twórczyni filmowa. Łączy sztuki piękne, film/wideo i dźwięk. Jej dzieła stanowią wgląd w herstorię, eksplorując przy tym znaczenie przestrzeni i dźwięku.

Dodatkowo zostanie pokazany krótki metraż:

Dziennik podróży reż. Anna Baumgart
Polska / 2020 / 10 min.

Wideo „Dziennik podróży” jest zapisem fizycznego doświadczenia przemieszczania się kobiecego ciała i przedmiotu – aparatu fotograficznego. Jest portretem fotografki Mieczysławy Nogajewskiej, która w latach 30. XX wieku samodzielnie prowadziła słynny zakład fotograficzny „Foto-Elite” w Gdyni. Gdy wybuchła wojna Nogajewska straciła cały swój dobytek i rozpoczęła wędrówkę po Polsce wraz ze swoim jedynym aparatem fotograficznym. Aparat był jej najbliższym towarzyszem podróży; okiem skupiającym w soczewce obraz otaczającej rzeczywistości; językiem, dzięki któremu mogła opowiadać historie; pamiętnikiem.

W wideo Anny Baumgart aparat staje się równoprawnym bohaterem, który wraz z fotografką przemierza piaszczysty krajobraz. Jego ciężki korpus jest bezpośrednio sklejony z ciałem bohaterki – człowiek i przedmiot stają się właściwie jednym ciałem, które prowadzi monolog na dwa głosy. W dziwnie realistycznym świecie wideo Baumgart głos aparatu jest równie dobrze słyszalny, jak narracja kobiety. Wsłuchując się w monolog podążamy za dwudzielną bohaterką przez suchą, spieczoną słońcem przestrzeń. Nogajewska-aparat grzęzną w piasku – ich wspólna wędrówka jest mozolna, podwójny ciężar przygniata plecy fotografki i statyw aparatu do ziemi.

W swoim wideo Baumgart łączy perspektywę feministyczną z nowym materializmem, by ostatecznie skierować się w stronę ontologii zwróconej ku przedmiotom: opowieść o przemieszczającym się ciele kobiety staje się tutaj obserwacją wspólnego, splecionego losu Nogajewskiej i nie-ludzkiego przedmiotu. (Bogna Stefańska)

Wybrane festiwale i nagrody: Millennium Docs Against Gravity

Anna Baumgart
Artystka postkonceptualna, reżyserka i scenografka. Doktora sztuki. Wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej prace filmowe, performatywne i rzeźbiarskie były prezentowane na wielu wystawach, m.in. w Brooklyn Museum of Art, Jewish Museum w Nowym Jorku, Neuer Berliner Kunstverein w Berlinie, KW Institute for Contemporary Art w Berlinie, Museum on the Seam w Jerozolimie, Casino Luxembourg w Luksemburgu, CCA w Moskwie, Rydze, Tallinie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie oraz na festiwalach sztuki wideo i dokumentu, m.in. Videobrasil w São Paulo, Videonale w Bonn, Monstrainvideo w Milano, European Media Art Festival Osnabrück, Nowe Horyzonty, WATCH DOCS. Projekt „Zdobywcy Słońca” (2012) został zaproszony na Manifesta 10, ale z powodu inwazji Putina na Ukrainę artystka w ramach protestu odrzuciła zaproszenie. Film „Świeże wiśnie” (2010) otrzymał Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu wideo na festiwalu Loop w Barcelonie. Jej prace znajdują się w licznych polskich i międzynarodowych kolekcjach, m.in. Hauser & Wirth, FRAC Poitou-Charentes, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Górnośląskiego Muzeum w Bytomiu, Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, Muzeum Narodowego w Warszawie, NOMUS Nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku, Galerii Arsenał w Białymstoku. W latach 2000–2006 prowadziła kawiarnię Baumgart w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, która była projektem artystyczno-aktywistycznym i miejscem kultowym na ówczesnej mapie Warszawy.

***

Polish premiere

An essay film rooted in experimental cinema and queer storytelling. A female narrator (fellow artist Kathi Hofer) provides the voice over for this film, making it a reflection on the director’s life and her journey through Europe (which started off in the summer of 2019, before the COVID-19 pandemic). Associative spaces unfold. A train of thoughts. The boundaries between factual and memories become a blur. How much of her personal story can be read more globally?
Visual portraits of Europe's faraway places, away from typical tourist hot spots provide the mise en scene for this film. Landscapes in transition, pictures of movement, visually resembling the long journeys she has undertaken using trains, ferries and public transport. The underlying sound compositions made by the Dutch musician Machinfabriek evoke feelings of isolation and alienation, but are still somewhat placeable and warm.

Selected festivals and awards: Transition Film Festival, International Queer and Migrant Film Festival, TLVFest

Sangam Sharma
Born in 1978 in Vienna, Austria. Independent artist and experimental filmmaker. She combines fine art, film/video and sound art. Her pieces look into herstory and explore the notion of space and sound.

Additional screening of 1 short:

A Travelogue dir. Anna Baumgart
Poland / 2020 / 10’

“A Travelogue” documents the experience of migration of the female body and an object – a photographic camera. The video is a portrait of Mieczysława Nogajewska, a photographer and owner of the famous “Foto-Elite” photographic studio in Gdynia in the 1930s. After the start of World War II, Nogajewska lost her wealth and started her travel across Poland, for which she took her only camera. The camera was her best companion; a lens that allowed her to focus on her surroundings; a language, thanks to which she was able to tell her stories; a journal. In Anna Baumgart’s video, the camera becomes an equal, a protagonist just as important as the photographer. The heavy body of the camera is directly attached to the photographer’s physique, becoming virtually a single body, joined together in dialogue. In the strangely realistic world of the video, the camera’s voice is heard as distinctly as the women’s narrative. Listening to the monologue/dialogue, we are guided by the protagonist(s) journey through a dry and deserted landscape. Nogajewska-camera are stalled in the sand – their journey is strenuous, there’s a double weight that weighs on the photographer’s back and the camera’s tripod. In her video, Baumgart merges a new materialist approach with a feminist perspective, to later on move into object-oriented ontology: the story of a migrating female body is a thorough observation of an entangled existence of Nogajewska and the non-human object. (Bogna Stefańska)

Selected festivals and awards: Millennium Docs Against Gravity

Anna Baumgart
Post-conceptual artist, director and set designer. Doctor of Arts. Multiple scholarship holder of the Ministry of Culture and National Heritage. Her film, performative and sculptural works have been presented at many exhibitions, i.a. at the Brooklyn Museum of Art, Jewish Museum in New York, Neuer Berliner Kunstverein in Berlin, KW Institute for Contemporary Art in Berlin, Museum on the Seam in Jerusalem, Casino Luxembourg in Luxembourg, CCA in Moscow, Riga, Tallinn, Zachęta National Gallery of Art and the Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art in Warsaw, the Museum of Modern Art in Warsaw, the POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw, the National Museum in Warsaw and at video art and film festivals, such as Videobrasil in São Paulo, Videonale in Bonn, Monstrainvideo in Milano, European Media Art Festival Osnabrück, New Horizons IFF, WATCH DOCS IFF. The project "Conquerors of the Sun" (“Zdobywcy Słońca”, 2012) was invited to Manifesta 10, but due to Putin's invasion of Ukraine, the artist rejected the invitation in protest. The film "Fresh Cherries" (“Świeże wiśnie”, 2010) received the Audience Award for Best Video at the Loop Festival in Barcelona. Anna Baumgart’s works are in numerous Polish and international collections, including Hauser & Wirth, FRAC Poitou-Charentes, Zachęta National Gallery of Art, Upper Silesian Museum in Bytom, European Parliament in Strasbourg, National Museum in Warsaw, NOMUS New Art Museum in Gdansk, Arsenal Gallery in Bialystok. In the years 2000–2006 she ran the Baumgart café at the Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art, which was an artistic and activist project and an important place on the cultural map of Warsaw.

Zdjęcia