Utoya, 22 lipca

Seans: Śmiertelny paradoks

Data seansu: 2018-11-16

Godzina seansu: 22:00